Б
Безперервне підкріплення (Continuous reinforcement) — Режим підкріплення, при якому
підкріплюється кожний випадок бажаної або правильної реакції.

Безумовна реакція (Unconditioned response) — Невиучена реакція, яка автоматично іде за
безумовним стимулом.

Бібліотерапія— це використання спеціально підібраних інформаційних матеріалів у якості допоміжного
лікувального засобу в медицині й психотерапії. Бібліотерапію можна умовно розділити на два види:
нецілеспрямована, – що служить для того, щоб підняти настрій, відволікти пацієнта від нав’язливих думок про
хворобу, і цілеспрямована – сприятлива вихованню сили волі, оптимізму, утвердженню віри в себе.

Біологічний зворотний зв`язок (Biofeedback) — Тип біхевіоральної терапії, у якій клієнт вчиться
контролювати деякі функції свого організму (наприклад, артеріальний тиск) за допомогою спеціального
устаткування, яке забезпечує інформацію про внутрішні процеси тіла.

Біхевіоральна терапія (Behavior therapy) — Набір терапевтичних методик для зміни погано
адаптованої або нездорової поведінки за допомогою застосування принципів оперантного навчання.

Бустерна сесія– підтримуюча сесія. Термін утворений від англійського слова "boost" – підтримувати.

В

Вербальне кодування (Verbal coding) — внутрішній репрезентативний процес, під час якого людина
мовчки повторює послідовність моделюючої діяльності для того, щоб виконати її пізніше.

Взаємний детермінізм (Reciprocal determinism) — у теорії Бандури – регулювання  поведінки людини
за допомогою безперервних обопільних інтеракцій біхевіоральних, когнітивних і стосовних
до навколишнього середовища впливів.

Вторинне підкріплення (Secondary reinforcement) — Будь-який стимул, що здобуває підкріплювальні
властивості за допомогою тісної асоціації із первинним підкріпленням у минулому навчаючому досвіді
організму; це також відомо, як умовне підкріплення.

Г

Генералізоване очікування (Generalized expectancy) — Очікування, що виходить за рамки
специфічної ситуації, як показано конструктом локусу контролю Ротера.

Д

Договір із самим собою (Self-contract) — Письмова угода, що уточнює змінювану поведінку і її
наслідки в програмі самоконтролю.

Е

Електроміограф (Electromyograph) — Спеціальний прилад, який вимірює м`язову активність і напругу
(використовується в біологічному зворотному зв`язку).

З

Зовнішнє підкріплення (External  reinforcement) — Підкріплювальний  стимул оточення, який
випливає відразу за певною поведінкою (наприклад, соціальне схвалення, увага, гроші).

І

Інтернально-Екстернальний контроль підкріплення (Internal-external control of
reinforcement) — Термін, використовуваний Ротером для показу віри людей у те, що їх
поведінка детермінована їхніми власними зусиллями й навичками (інтернальний контроль) або зовнішніми
силами, такими як доля, зміна, удача (екстернальний контроль).

К

Класичне обумовлювання (Classical conditioning) — Тип навчання, уперше описаний І. П.
Павловим, в якому спочатку нейтральний стимул іде в парі зі стимулом, що природньо викликає  реакцію,  і
поступово здобуває здатність викликати ту ж саму реакцію.  Наприклад, дитина чує сердитий голос разом з
ляпанцем і відповідно реагує на сердитий голос страхом.

Л

Локус контролю (Locus of  control) — термін,  використовуваний  Ротером, відповідний до того, чи вірять
люди, що підкріплення, залежать від їхньої власної поведінки або контролюються силами ззовні.

М

Мінімальна мета (Minimal goal) — Розділова  лінія між,  тими підкріпленнями, які породжують почуття
задоволення, і тими, які його не породжують.

Моделювання (Modeling) — Форма навчання за допомогою спостереження чиєїсь (моделі) бажаної або
правильної реакції  (див. також  навчання  через спостереження).

Мотиваційні процеси (Motivational processes) — Компонент навчання через спостереження, що має
справу зі змінними підкріплення, які здійснюють вибірковий контроль
над типами ключових подразників моделювання, на які людина, імовірно, зверне увагу; такі змінні впливають
на те, у якому ступені людина намагається виробити поведінку, засновану на навчання через спостереження.

Н

Навчання навичкам спілкування (Social  skills  training) — Методика біхевіоральнї терапії,
розроблена для поліпшення міжособистісних навичок клієнта в інтеракціях реального життя.

Навчання через спостереження (Observational learning) — Процес, за допомогою якого
поведінка однієї людини (спостерігача) змінюється залежно від того, що представляє поведінку іншого
(моделі).  Також  називається імітаційним навчанням.

Негативне підкріплення (Negative  reinforcement) — Підкріплення, що полягає в усуненні
неприємного стимулу після одержання бажаної реакції.

Негативне покарання (Negative punishment) — Усунення приємного стимулу, наступного за
небажаною поведінкою.

Непряме підкріплення (Vicarious reinforcement) — Будь-яка  зміна  в поведінці людини при
спостереженні за моделлю, причому та ж сама поведінка може підкріплюватися або каратися. Наприклад,
дитина стримує плач, тому що бачить, як мама сварить за це її сестру.

О

Образна репрезентація (Imaginal  representation) — Уявний  образ, сформований людиною із раніш
спостережуваних подій або моделюємої діяльності. По Бандурі — уява дозволяє спостерігачеві утримувати в
пам’яті поведінку моделі й перетворювати її в наступні дії (наприклад, людина може «бачити» образ свого
тренера з тенісу, що місяць назад показував, як треба грати).

Оперантна поведінка (Operant behavior) — Реакції, що вільно демонструє організм, на частоту яких
сильно впливає застосування різних режимів підкріплення.

Оперантне навчання (Operant conditioning) — Форма навчання, у якій правильна реакція або зміна
поведінки підкріплюється й стає більш імовірною; також називається інструментальним навчанням.

Очікуваний наслідок (Anticipated consequence) — Засноване на попередньому досвіді очікування
того, що певна поведінка приведе до специфічного наслідку.

Очікування (Expectancy) — У теорії Ротера — віра людини в те,  що певне підкріплення буде мати місце
залежно від специфічної поведінки в специфічній ситуації.

П

Первинне підкріплення (Primary reinforcement) — Будь-яка подія або об'єкт, що володіють
уродженими підкріплювальними властивостями; також називається безумовним підкріпленням.

Переривчасте підкріплення (Intermitted reinforcement) — Режим підкріплення, в якому
підкріплювальні стимули застосовуються до реакцій зрідка або переривчасто.

Підкріплення (Reinforcement) — В класичному  обумовлюванні – асоціація, що утворюється за
допомогою кількаразового об'єднання умовного стимулу з безумовним стимулом;  в оперантному навчанні –
асоціація, що утворюється, коли за оперантною реакцією йде підкріплювальний стимул.

Пізнавальні (когнітивні) процеси (Cognitive processes) — Розумові процеси, які дають нам
здатність як для пояснення, так і для передбачення.

Планування оточення (Environmental   planning) — Тип стратегії самоконтролю, у якій людина змінює
оточення так,  що або стимули, що передують небажаної реакції, або її наслідки змінюються.

Позитивне підкріплення (Positive reinforcement) — Пред'явлення приємного стимулу після реакції,
що підвищує ймовірність її повторення.

Позитивне покарання (Positive punishment) — Пред'явлення аверсивного стимулу після реакції.

Покарання (Punishment) — Пред'явлення аверсивних стимулів, що випливає за небажаною поведінкою,
що й зменшує ймовірність  повторення  такої поведінки.

Потенціал поведінки (Behavior potential) — У теорії Ротера — імовірність того, що дана поведінка
буде побудована в залежності від очікувань людини й цінності підкріплення, пов'язаного з поведінкою в даній
ситуації.

Потенціал потреби (Need potential) — У теорії Ротера — імовірність того, що представлена поведінка
приведе до задоволення певної потреби, такої як незалежність.

Потреба (Need) — У теорії Ротера — набір різноманітних видів поведінки, загальним для яких є те, як вони
здобувають схожі підкріплення (наприклад, визнання, любов і прихильність).

Процеси збереження (Retention processes) — Компонент  навчання через спостереження, що
включає довгочасну пам'ять про дії моделі. Бандура стверджує, що на людину не може
сильно вплинути навчання через спостереження без збереження в пам'яті моделюючої поведінки.

Процеси рухового відтворення (Motor reproduction  processes)— Компонент, залучений в
навчання через спостереження, який складається з перекладу символічно закодованого в пам'яті моделюючої
поведінки у відповідну дію. Для Бандури, «мовчазний повтор» поведінки моделі — певна допомога в
удосконалюванні рухових навичок, таких як керування автомобілем.

Процеси уваги (Attentional processes) — Характерні риси поведінки моделі, які визначають, до яких
аспектів моделі спостерігач буде уважним, і що буде збережено спостерігачем.

Психологічна ситуація (Psychological situation) — У теорії Ротера — суб'єктивне сприйняття факторів
оточення окремою людиною.

Р

Режим підкріплення (Schedule of reinforcement) — Правило, що встановлює ймовірність, з якої буде
відбуватися підкріплення.

Режим підкріплення з варіативним інтерва (Variable-interval schedule) — Режим
підкріплення, у якому підкріплення дається після того, як пройшла випадкова кількість часу.

Режим підкріплення з варіативним співвід (Variable-ratio schedule) — Режим підкріплення,
у якім підкріплення здійснюється після деякої кількості реакцій, але на непередбаченій основі.

Режим підкріплення з постійним інтервало (Fixed-interval schedule) — Режим підкріплення,
у якому підкріплюється перша реакція, що відбувається після сплинання певногї кількості часу.

Режим підкріплення з постійним співвідно (Fixed-ratio schedule) — Режим підкріплення, в
якому підкріплюється перша реакція, що з’являється після певного числа реакцій.

Репетиція поведінки (Behavioral rehearsal) — Методика тренування впевненості в собі, у якій клієнт
вчиться інтерперсональним навичкам у структурних рольових іграх.

Респондентна поведінка (Respondent behavior) — Специфічна реакція, яка запускається відомим
стимулом, останній завжди  передує першій у часі.

Розрізнювальний стимул (Discriminative stimulus) — Стимул (сигнал), присутність якого показує, що
певна форма поведінки буде або не буде винагороджена.

С

Самоефективність (Self-efficacy) — У соціально-когнітивній теорії судження людей щодо їхньої
здатності поводитися релевантно до специфічного завдання або ситуації.

Самоконтроль (Self-monitoring) — Метод навчання впевненості в собі, при якому клієнт систематично
веде журнал соціальних подій по мірі того, як вони відбуваються.

Самопідкріплення (Self-reinforcement) — Процес, у якому люди поліпшують і зберігають свою
власну поведінку, заохочуючи себе й маючи над цими заохоченнями якийсь контроль.

Сократичний діалог— мистецтво знаходити істину шляхом установлення протиріч у судженнях
співрозмовника.

Соціалізація або введення в роль, полягає в інформуванні пацієнта та навчанні тому, чого йому слід
очікувати від терапії, особливо відносно ролей терапевта й пацієнта. Введення в роль необхідно, оскільки
багато пацієнтів мало або взагалі не інформовані про те, як здійснюється когнітивна терапії. Дослідження
показали, що якщо пацієнт знає, чого чекати від терапії і як поводитися, це йде йому на користь.

Т

Теорія соціально-когнітивного навчання (Social cognitive learning theory) — Напрямок
персонології, представлене Бандурою й Ротером, в якому підкреслюється, що поведінка є результатом
складної взаємодії між когнітивними процесами й впливом оточення.

Тренування впевненості в собі (Assertiveness trainig) — Методика біхевіоральної терапії, яка
використовується, щоб допомогти клієнтові стати більш успішним у ситуаціях міжособистісного спілкування.

У

Умовна реакція (Conditioned response) — Реакція, подібна до безумовної реакції, викликувана раніше
нейтральним стимулом.

Умовний стимул (Conditioned stimulus) — Раніше нейтральний стимул, який набуває
здатності викликати специфічні реакції шляхом багаторазового зв'язування з іншим стимулом, здатним
викликати такі реакції.

Ф

Формування (Shaping) — В оперантному навчанні – підкріплення поведінки, усе більш і більш схожої на
бажану.

Функціональний аналіз (Functional   analysis) — Встановлення специфічних відносин між поведінкою
організму й умовами оточення, що контролюють його.

Ц

Цінність підкріплення (Reinforcement value) — Термін, використовуваний Ротером для відображення
того, у якому ступені людина віддає перевагу одному підкріпленню іншому, якщо ймовірність одержати кожне
рівна.

Цінність потреби (Need value) — У теорії Ротера — відносна бажаність різних підкріплень, пов'язаних
з різними категоріями потреб.

Я

Ящик Скінера (Skinner box) — Маленька експериментальна камера, яку винайшов Скінер, щоб вивчати
принципи оперантного навчання.

Обратная связь

X
Обратная связь